• 0

  Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

 • Do korzystania z joyacandel.pl konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci internetowej wyposażone w standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarkę internetową.
 • Sprzedającym jest Firma Ada Adrianna Wrona-Zyskowska z siedzibą w Radomsku ul. Ks Kościowa 24a, NIP: 7722132625, REGON: 592175407.
 • Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego joyacandel.pl określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego na www.joyacandel.pl.
 • Informacje na stronie będą przekazywane jak najrzetelniej, jeżeli jednak na stronie www.joyacandel.pl wystąpią błędy, właściciel nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Zakupy w sklepie joyacandel.pl

 • Sprzedający informuje, że zdjęcia Produktów są przykładowe i służą prezentacji wybranych modeli. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera bądź innego urządzenia, z którego korzysta Klient podczas zakupów nie mogą być podstawą do reklamacji produktu.
 • Kupujący może składać zamówienia w Sklepie on-line 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową. Zamówienia będą realizowane w kolejności napływających zakupów i realizowane w dni robocze.
  Do dokonania zakupu nie jest wymagane założenie konta przez Klienta.
 • Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do Koszyka. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie może nie zostać zrealizowane.
 • Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed wyborem formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania prawidłowego adresu do wysyłki, adresu email oraz numeru telefonu.
 • Po złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz wyborze metody płatności, Klient otrzymuje od Sprzedającego pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia Zamówienia. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedającego Klient otrzymuje stosowną wiadomość. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem. W przypadku, gdy Klient nie jest zainteresowany zawarciem umowy wówczas może od umowy odstąpić, nie później niż w terminie do 14 dni po dniu wydania zakupionych Produktów.
 • Jeśli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, wówczas Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną kwotę zakupu albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości, według wyboru i za zgodą Klienta.
 • Odstąpienie od umowy nie będzie możliwe jeżeli, klient użyje produktu (knoty świecy zostaną rozpalone lub biżuteria zostanie usunięta). Zwrotom podlega produkt nieużywany.
 • Klienci podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania adresu dostawy, tj. imienia i nazwiska odbiorcy, adresu dostawy – w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego – w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy.
 • Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

Płatności

 • Płatność może zostać dokonana za pobraniem lub za pomocą wyspecjalizowanej instytucji płatniczej z wykorzystaniem metody płatności elektronicznej.
 • Cena widniejąca w opisie produktu obejmuje wszelkie podatki i opłaty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Nie obejmuje natomiast kosztów dostawy produktu. Koszt transportu i dostawy produktu wskazywany jest odrębnie podczas procesu zakupowego.
 • Paragon lub faktura VAT dostarczona drogą elektroniczna jest dokumentem poświadczającym nabycie produktu.

Dostawa produktu do Klienta

 • Świadczenie zostaje zakończone po dostarczeniu produktu przez firmę kurierską na adres wskazany przez klienta.
  Dostawy dokonuje wyspecjalizowana firma kurierska lub produkty można odebrać osobiście.
 • Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
 • Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki.
  Czas wysyłki pokazany zostanie podczas procedury zamówienia.

Reklamacje i zwroty

 • Klient może złożyć reklamację w przypadku niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis transakcji oraz okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku reklamacji ze złożeniem reklamacji należy odesłać Produkt, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania zakupu.
 • Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz reklamacji dostępny na stronie www.joyacandel.pl
 • Sprzedający rozpoznaje sprawę w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji.
 • Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
 • Konsument od dnia 15.02.2016 może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać z dodatkowej możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Celem funkcjonowania platformy ODR jest umożliwienie bezstronnego, pozasądowego, skutecznego i szybkiego rozstrzygania sporów przez Internet pomiędzy Konsumentem i przedsiębiorcą, które dotyczą zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 • Zwrotom podlega produkt nieużywany. Jeżeli knoty świecy zostanie rozpalony lub biżuteria zostanie usunięta produkt nie podlega zwrotowi.
 • Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Klient.

Odstąpienie od umowy

 • Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie od umowy może nastąpić drogą pisemną (wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu).
 • Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Klient.

Postanowienia końcowe

 • W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Firma Ada Adrianna Wrona-Zyskowska korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie.
 • Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo Polskie.
 • Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych, układu i kompozycji stron internetowych, a także innych praw własności intelektualnej, bez pisemnej zgody sprzedającego.
 • W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Sprzedawca poinformuje o tym Klientów na stronie www.JoyaCandel.pl.